Llyfr Sylwadau

Mae croeso mawr ichi adael eich sylwadau ac argraffiadau – hefyd buaswn wrth fy modd cynnwys unrhyw lluniau o’r teithiau ar y wefan! Diolch EMRYS

Emrys (at) caernarfonwalks.com

Llawer o ddiolch am y daith addysgiadol ddifyr a hwyliog yn amlinellu enghreifftiau o hanesion unigryw y dref a’i phobl. Eryl a Lynda Roberts

Teithiau diddorol – wedi ymuno gyda Emrys ddwy waith. Un parablus o gynnes yw Emrys. Gwybodaeth yn byrlymu allan ohono – dyn lleol sydd yn ardderchog am gysylltu hiwmor y Cofi gyda ffeithiau moel am yr hen dref. Syniad gwych oedd sefydlu y teithiau hwyliog hyn. Dymunwn pob llwyddiant i’r fenter. Arwel ac Awen Rhuddlan.

Awr a chwarter diddorol a hwyliog yng nghwmni Emrys o gwmpas muriau Caernarfon. Digon o ffeithiau hanesyddol ac ambell i stori am gymeriadau  a digwyddiadau dros y canrifoedd. Gallwn argymell unrhyw un i fynd ar y daith a mwynhau cwmni un sydd yn adnabod y dref a’i phobol. Diolch yn fawr, Glen a Geraint o Rhyl. Awst 2011

Diolch yn fawr iawn am y daith o amgylch Caernarfon ar y 15ed o Awst. Mi ‘roedd  yn ddiddorol ac yn llawn hiwmor!!. ‘Doeddem ddim yn gwybod fod yna gymaint o bethau diddorol ynglyn a Chaernarfon !! Cofion  a Diolch, Elwyn a Ceinwen

Wedi llwyr mwynhau y ddwy daith gyntaf. Er fy mod wedi byw yn nhref y Cofis pan yn blentyn, `roedd gan Emrys llwyth o wybodaeth difyr a doniol am hanes a treftadaeth Caernarfon. Cymeradwyaf y teithiau yma yn fawr. Maent yn werth pob ceiniog. Edrychaf ymlaen yn fawr i fynd ar y drydedd daith. G.T.(Beans) o Ruddlan.

Fel rhywun oedd yn arfer bod yn fwy cyfarwydd efo’r hen dre na ‘rydw’i rwan, roedd yn bleser mawr i mi, efo’m gwraig, cael fy nhywys o’i chwmpas gan rhywun mor diddorol a mor ffraeth. Roedd cyflwyniad Emrys yn awdurdodol heb fod yn sych, gyda nifer of straeon digri am gymeiriadau o’r dre yna i ysgafnu dehongliad hanesyddol safonol. Taith ddiddorol a gwerth da am yr arain, dybiwn i. Diolch co. Rose and Gwyn Jones, Penarth, Morgannwg

Annwyl Emrys,

Diolch o galon am y Dro Co. Mi wnes i fwynhau fy hun yn fawr, a dysgu llawer. Gobeithio y medra’i ddod eto ac aros tan y diwedd y tro nesa. Gyda llaw, roedd Mam wedi bod ar Dro Co y diwrnod cynt (efo criw’r Deillion) ac wedi mwynhau yn fawr hefyd!

Ga’i roi hyn yn y sylwadau: ‘Taith ardderchog o gwmpas tre Caernarfon, yn llawn manylion diddorol a hanesion difyr. Mae Emrys yn llwyddo i ddod a gorffennol – a phresennol – y Dre yn fyw, gan dynnu sylw at y pethau bychain y byddwn yn methu eu gweld wrth fynd o gwmpas ein busnes o ddydd i ddydd. Gwych.’Angharad Price

Diolch am orig ddifyr a llawn gwybodaeth. Roeddem yn meddwl ein bod yn gwybod dipyn am hanes y dref, tan mynd am dro efo Emrys! Dylai pobl lleol yn ogystal a thwristiaid fentro ar y daith hon! Diolch yn fawr. Emyr Roberts a Mari Emlyn

Ymwelwyr o Wlad Belg, Sbaen a’r Eidal

Gwlad Belg

We warden uitstekend gegidst door een enthousiaste man die naast de historische informative ook interessante weetjes wist te vertellen. We hadden ook fantastisch weer en een uitzicht dat je niet op foto kunt vastleggen.
Martine en Lien van Brugge, België

Cawsom daith gan dywysydd brwdfrydig ac roedd ganddo lawer o feithiau hanesyddol a straeon diddorol. Roedd y tywydd yn fendigedig a llawer o luniau o ardal sy’n brydferth iawn, ond ni all unrhyw lun ei ddal fel y mae! Martine a Lien o Brugge, Wlad Belg

Sbaen

Fantastico visito, la recomendomis a todos los españols que visiten Gales. Agradecemos a nuestro guía que supiera contoqloruos de los misteriosos leyendos de la ciudad de Caernarfon.

Afra, Toñi, Rafa y Sacra de Caceres, España

Ymweliad gwych! Mae’r Sbaenwyr yn cynghori pawb i ymweld â Chymru. Diolch i’n tywysydd a oedd gwybod am dref hydolus Caernarfon.

Yr Eidal

Grazie per averci rivelato le notizie piú interessanti delle citté di Caernarfon. Il tour ci è piaciuto molto e la guida ha saputo conquistarci con le sue simpatie e le sue conoscenze.

Anna Maria, Rina, Lucía e Assunta di Italia

 Diolch o galon am ddangos cymaint i ni mewn cymaint gyda manylion diddorol ynglŷn â Chaernarfon. Roeddan yn hoff iawn o’r daith a fe ychwanegodd y tywysydd at ein gwybodaeth am y dref.

Anna Maria, Rina, Lucía a Assunta o’r Eidal

  Afra, Toñi, Rafa a Sacra o Caceres, Sbaen

Cawsom daith ddiddorol a hwyliog iawn gan Emrys. Rhoddodd lawer o hanes y dref a’i phobl i ni gyda nifer o straeon digri hefyd. Braf hefyd oedd cael y cyfle i weld y golygfeydd trawiadol ar hyd y Fenai o waliau’r dref. Llawer o ddiolch Emrys.

Bethan Williams

Diolch i ti – pawb wedi joio mas draw, ys dywed yr hwntws.

Annwyl Emrys,
Yn dilydd y daith o amgylch hen dref Caernarfon ar y 12.14.2013, hoffwn eim ymwybodi fy mod wedi mwynhau’r daith yn fawr. Roedd yn brofiad gwych cael hen hanes y dref a roedd eich cyflwyniad yn un gwerth chweil. Sylweddolais yn ystod y daith cynlleiad dwi’n ei wybod am hanes trefi Cymru.
Diolch yn fawr,
Elen Puw

Ioan Roberts Pwllheli

Diolch yn fawr iawn, Emrys, noson ardderchog neithiwr yn gwrnado arnat
ti’n mynd drwy dy betha. Er fod y rhan fwya ohonon ni’n eitha cyfarwydd
â Chaernarfon doedd neb wedi gweld waliau ac adeiladu’r dref yn dod mor
fyw o flaen eu llygaid o’r blaen.

A bydd pawb ohonon ni hefyd yn gweld berfâu mewn goleuni pur wahanol
hefyd o hyn ymlaen.
Wil Roberts

Diolch i ti am dro ddifyr iawn Emrys.Er i mi fod yn gweithio yn dre, dim ond drwy dy daith ysbrydoledig y dechreuais edrych i fyny ar yr adeiladau a chael golwg newydd. Roedd dy hanesion teuleuol yn dod ar cyfnodau yn fyw.

Brysied tro arall!! a rhannu potel neu ddwy ynte!!

Cofion annwyl iawn atat a Mari.

Sian Pwllheli xx

Annwyl Emrys

Ar ran pawb ohonom fu ar y daith neithiwr – diolch yn fawr.
‘Roedd pawb wedi mwynhau eu hunain yn arw iawn, ac fe wnawn drio trefnu noson ar gyfer y genhedlaeth sy’n hyn hyd yn oed na ni! Braf fyddai gallu sicrhau fod eu hatgofion o’r ferry ar gof a chadw.

hwyl am y tro

Ellen Brynsiecyn

Diolch yn fawr am y croeso a’r daith dydd sul 26 Awst gyda fy mrawd
Dafydd o Fangor.
Wedi mwynhau a son am hon wrth gyd-weithwyr yn y Llyfrgell a rhoi
manylion ar “Bookmark”.
Diolch hefyd a y peint o Fas yn “Black Boy”.
Rydym siwr o gwrdd eto.

Pob Hwyl
Eryl Machynlleth

“Un o’r teithiau difyrraf imi fod arni erioed – ac mi gododd gywilydd cyn lleied o’r hanes a wyddwn cyn hyn. Go brin fod tre fel Caernarfon yn y byd i gyd! Diolch i Emrys am ei gyfoeth o straeon a gwybodaeth – a’i ffraethineb.”

Arfon

Diolch yn fawr i ti, Emrys, am brynhawn y bydd y rhai sy’n ddigon lwcus i’w gofio yn ei drysori.

Gad i mi wybod os bydd di isio rhai o’r lluniau rwybryd.

Wil Pwllheli

Fel rhywun oedd yn tybio ei fod yn adbnabod Caernarfon yn bur dda, roedd y ddwyawr a gawsom gydag Emrys yn agoriad llygaid; yn llawn hiwmor; yn hynod ddifyr; ac yn athrylithgar. Gallaf gymeradwyo yn gynnes iawn, ei wibdaith o gwmpas yr hen dref gaerog i’r Cofis lleol ac i ymwelwyr fel ei gilydd. Dafydd Wigley (AS Caernarfon 1974-2001)

Emrys,

Diolch am y daith ddifyr ddoe ac am ddarllen llyfr Glenda Carr ar darddiad enwau’r dre! Fydd Maesincla fyth ‘run fath. Hwyl ar y cerdded (a’r siarad).
Alun Ffred

Diolch am y daith dywys hwyliog o gwmpas cyrion Caernarfon echdoe. Er mod i ‘di byw yno am 11 mlynedd, mi ges i wybod llawer o bethau newydd am y dre, gweld rhannau ohoni na welais o’r blaen, darganfod llwybrau newydd – a chael llawer o hwyl! Diolch.

Elen, Penygroes

Diolch Emrys am fynd a ni o gwmpas Caernarfon ar ddydd Mawrth, Chwefror 12fed. Roeddem yn griw o ddysgwyr Cymraeg oedd eisiau clywed hanes y dref, a hynny yn Gymraeg. Roeddem yn falch iawn ein bod yn gallu deall pob dim, mae tref Caernarfon yn hyfryd.

Siwan Hywel
Swyddog Cyfathrebu
Canolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru
Prifysgol Bangor

Fe aeth 20 ohonnom o Grwp Hanes, Prifysgol y Trydedd Oes (Bangor) ar daith hamddenol gyda Emrys. Roedd yn gymysgiad perffaith o hanes, adeiladau, phobol, chymeriadau a hwyl. Fe ddysgodd y rhai ohonnom roedd wedi eu dwyn i fynny yn y dref dipyn! Diolch Emrys.
Val

Ysgol Brynrefail Mehefin 25ain 2014 

Annwyl Emrys,
Fy enw i yw Fflur Huws o Ysgol Brynrefail, ar y daith o amgylch Caernarfon ar y 12.04.13 dysgais lawer o bethau newydd am hanes Caernarfon. Mi wnes i fwynhau y daith oherwydd roedd y wybodaeth yn ddiddorol a wedi ei gyflwyno mewn ffordd dda.
Diolch yn fawr iawn am y daith.
Fflur Huws

Iolo o Ysgol Brynrefail.
Diolch yn fawr am y daith o gwmpas Gaernarfon, wedi mwynhau clywed y gwahanol straeon a hanes y dref.
Diolch

Annwyl Mr Llewelyn,

Diolch yn fawr am y daith o gwmpas Caernarfon dydd Gwener. Mi wnes i fwynhau yn fawr iawn. Roedd y straeon yn diddorol iawn. Diolch eto.

Diolch am y diwrnod dda mi cefais yn Caernarfon dydd gwener, roedd popeth yn dda am y trip, bechod nid oedd y tywydd yn dda ond dyna ni de! llanberis barmy army #darans

Annwyl Mr Llewelyn,
Diolch yn fawr iawn am y daith o gwmpas Caernarfon dydd gwener dwythaf. Mwynheais yn fawr iawn. Roedd y straeon yn diddorol iawn a cefais amser da.
Diolch eto,
Poppy Williams.

Annwyl Emrys Llewelyn,
Rydw i’n gyrru yr e-bost yma i ddweud diolch i chi am yr taith wnaethoch chi i mi ac Ysgol Brynrefail Dydd Gwener. Wnes i mwynhau y daith ac yn fy marn i roedd y ffordd wnathoch chi cyflwyno’r taith yn dda iawn. Diolch yn fawr iawn am yr daith.
Yr eiddoch yn gywir,
Joe Cioma.

Annwyl Mr Llewelyn,
Rydw I’n gyrru e-bost I chi I gael diolch am yr daith a wnaethoch I disgyblion cheched dosbarth Ysgol Brynrefail. Y wnes I mwynhau yn fawr ac roedd eich cyflwyniad yn brofesiynol ac yn carismatig.
Yr eiddoch yn gywir,
Gerwyn Llewelyn Jones.

Diolch yn fawr i chi am fynd a ni o gwmpas yr hen dref. Roedd y
wybodaeth yn ddiddorol iawn ac roedd pawb wedi mwynhau y daith. Roedd
cael mynd ar y waliau yn gret. Roedd yr oedolion wedi deall yr holl
wybodaeth ond oherwydd eich bod yn siarad ychydig yn gyflym nath y plant
ffeindio eich dilyn yn anodd.

Diolch eto
Cathryn Evans green-bay.tv

Bore Da Emrys,

Diolch yn fawr iawn am y cerdded o amygylch y dre Caernarfon. A very special town, full of history and characters. We all enjoyed your guided walk, plus the facts and stories you told. Our son Rhys, and daughter Mari also prefer Caernarfon to Bangor! I too am converted and would not want to move back to Mold. My husband Ron, brought up in Dinorwic. We live between ‘mor a mynydd’ – lle dda. Please excuse if my Cymraeg is not quite correct.

With regards,

Liz Pleming, Caernarfon Mother’s Union Secretary.

Emrys,
Ar ran aelodau Clwb Merched Caeathro, rwyn dymuno talu diolchiadau cynnes i chi am ein harwain ar daith ddiddorol, addysgol, a chynhyrfus,
o gwmpas tref Caernarfon. Cawsom noson wrth ein bodd a phawb wedi mwynhau`n fawr iawn. Bu cryn drafod dros swper coeliwch fi, a sawl un yn dweud beth am gael taith wahanol gennych flwyddyn nesaf ? Beth bynnag, fe fyddwn yn trefnu rhaglen newydd tua` mis Mehefin / Gorffennaf a dewis swyddogion newydd i`r Clwb, felly does wybod.

Da oedd eich cyfarfod, a diolch am inni fedru trefnu noson ragorol mor ddi ffwdan.

Hwyl fawr,
Nia

Dro Inc – Penwythnos yr Inc Galeri 09-06-2013
Wedi mwynhau heddiw’n fawr. Diolch yn fawr i ti am daith hwyliog a diddorol. Busa Taid wrth ei fodd. Tan tro nesa xx Glenys

Tywysodd Emrys ni ar hyd strydoedd Caernarfon gan ddangos i ni rai o leoliadau ac adrodd hanesion difyr rhai o gymeriadau a chwaraeodd ran bwysig yn hanes newyddiadurol y dre yn ei ffordd ddihafal ei hun.

Pwy sydd angen mynd i’r French Riviera pan mae gennym berl fel Caernarfon ar ein stepen drws a rhywun sydd yn adnabod ei filltir sgwâr fel Emrys i’n tywys? Roedd y tywydd yn wych, y cwmni yn ddifyr a’r hen dref ar ei gorau. Yn wir, gallasai rhywun gredu ein bod yn cael ein harwain drwy strydoedd culion rhyw dref yn Ne Ffrainc heblaw bod y cyfan yn cymryd lle trwy’r Gymraeg a dogn go dda o iaith unigryw’r Cofis, wrth gwrs.

Profiad pleserus iawn sydd wedi gadael awydd ynof i fynd ar fwy o deithiau Tyd am Dro Co. Diolch o galon, Bet.

Gair o ddiolch am ein tywys o amgylch ‘Tre’r Cofis’ pnawn ddoe, medraf dy sicrhau i pob un ohonom fwynhau dy wybodaeth, dy frwdfrydedd a dy afiaeth wrth ein tywys o amgylch y Dre. Bydd Caernarfon yn golygu llawer mwy i ni rwan pan ar ymweliadau yn y dyfodol.

Felly llawer o ddiolch …………………… Berwyn.
Cymdeithas Hanes a Diwylliant Bro Aled, Llansannan.

Annwyl Emrys,

Diolch o galon am fynd â mi am dro rownd dre ddoe. Mi oedd hi’n daith braf ac ofnadwy o ddiddorol – mi fydd rhaid i mi drefnu i ddod ar y ddwy arall yn fuan!

Mi wnes i ddysgu cymaint ar y daith – mi ddylai pob Cofi fynd arni i ddysgu am hanes Caernarfon, ac i ddysgu edrych i fyny!

Llawer o ddiolch
Llŷr Gwyn

Diolch am y daith o amgylch muriau’r Hen Dre. Diddorol iawn. Er fy mod yn wreiddiol yn un o’r ardal, ‘roedd yna gant a mil o ffeithiau hanesyddol na wyddwn amdanynt.

Elfed a chriw Llangefni
Hydref 2013

A diolch i chditha! Roedd y criw wedi mwynhau yn arw iawn iawn – mi fydd fy narlithoedd sych i yn dipy mwy byw iddyn nhw o hyn allan!
Bethan Jones Parry
Cwrs Newyddaduriaeth
Prifysgol Cymru Bangor

Tyrd am dro co – bendigedig
pleser a peint!

Rhei a Ner

Cawsom hwyl ar ein taith ni! Diolch yn fawr iawn Emrys…
Catrin Hughes

Annwyl Emrys,   Diolch o galon I chi am y daith hynod o ddidorol o amgylch Gaernarfon. Roedd llawer o wybodaeth i’w gael gennych ac mi wnaeth y ddau ohonom ei fwynhau yn fawr iawn. Gobeithiwn ddod am daith arall gyda chi yn yr Haf! Diolch Co!  

Hwyl am y tro,   Gareth Palmieri a Llio Wyn Morris

Ty’d am Dro Hir Co – Ionawr 19ed 2014

Diolch am daith addysgiadol, difyr a hir mewn cwmni cyfeillgar.

Cyfle gwych i ddysgu, cadw’n heini a chymdeithasu ar yr un pryd.

Cai Larsen

Diolch yn fawr am heddiw, wedi mwynhau yn fawr iawn a gweld llefydd na fum ynddynt gynt. Dwi wrth fy modd efo’r Dref ac yn gobeithio na fydd rhaid fi symud byth! Diolch eto y pleser a’r mwynhad

Sian Elen Tomos
Caernarfon
Gwynedd

Diolch o galon i ti Emrys am y daith hynod ddiddorol o gwmpas y Dre fendigedig yma. Fe ddaru ni’n dau fwynhau’r fawr iawn. Wrth nad yw run ohonom yn enedigol o Gaernarfon diddorol oedd ymweld a chlywed hanes llefydd na wyddom am eu bodolaeth. Edrych ymlaen am y daith nesaf.

Helen a Dafydd Ellis

AnwylEmrys

Diolch am gyflwyno hanes mor ddiddorol. O hyn ymlaen byddwn yn cerdded ambell stryd yng Nghaernarfon yn llawer callach a gwerthfawrogol na chynt.

Llun neu ddau i gofio y daith.

Cofion Cath ac Alwyn Williams, Llansannan

Hi Emrys

Diolch am fynd a ni o gwmpas dydd Sadwrn cawsom andros o hwyl, er gwaetha’r tywydd!! Edrychwn ymlaen at y tro nesaf – yn yr haul gobeithio.


Gwyn a Malcolm
Tremadog
Chwefror 2014

Mi roedd y daith werth pob ceiniog a mwy … roeddwn wedi gwirioni cael cerdded rownd y walia a sbio mewn i ffenestri pobl !! Mi fyddwn yn ol i gael y daith arall rownd y cei etc a hefyd edrych mlaen i Mal drefnu noson allan i ‘t teulu a’r ffrindiau rownd y pybs – …
Cofion Mair

Dim ond gair i ddiolch am y daith hynod ddiddorol a difyr drwy strydoedd Caernarfon heddiw. Mi gawson ni grempog a hufen ia ardderchog i orffen. Edrych ymlaen i’r daith o gwmpas y tai potas rhywbryd eto!!

Bob a Hafi Dorkins o Aberdaron a Nan Hymphreys o Lanfyllin a Tregarth. XX

Helo Emrys,

Mi wnaethon ni fwynhau’r “dro Co'” yn fawr iawn y pnawn yma.

Dwi’n edrych ymlaen at ddarllen Stagio Dre hefyd!

Hwyl,Danny Heijl

Y ddau o Wlad Belg

Noswaith dda Emrys,

Gair ar ran y criw ddaeth draw brynhawn Sadwrn diwethaf. Diolch o galon am groeso cynnes yn nhref y Cofis. Bu inni i gyd fwynhau dwy awr o hanes a straeon difyr am Gaernarfon a’i phobol. Wedi’r daith trwy’r hen dref Ddydd Sadwrn, rydym yn ymwybodol iawn fod haenau o hanes difyr i’r hen dref, ac mae rhan fechan iawn y mae’r castell ei hunan yn ei chwarae.

Llawer o ddiolch, gyda’n dymuniadau gorau ar y fenter.

Hwyl
Gwyn
Melin y Coed

Ysgol Brynrefail May 25ain 2014

Helo Emrys. Roeddwn i wedi mynd ar Dro Dre ar yr 25ain of Fehefin hefo’r ysgol, ac roeddwn wedi ei fwynhau yn fawr iawn. Roedd yno gymaint toeddwn ddim yn ei wybod am Gaernarfon, tref rwyf yn weddol gyfarwydd hefo. Roedd yr hanes am ddiwylliant Caernarfon ag am yr holl adeiladau hen yn hynod o ddiddorol. Toedd gen i ddim syniad fod Caernarfon yn le sydd wedi ei siapio gymaint gan ei hanes. Roedd i chi’n gallu gwneud hanes yn ddiddorol i bobl ifanc, sydd ddim yn hawdd. Diolch am d diwrnod diddorol. Gethin Jones

Annwyl Mr Emrys Llewelyn,

Fy enw i ydi Natalie a rwy’n ddisgybl y 6ed yn Ysgol Brynrefail a aethom am dro efo chi o gwmpas dre ar y 25ain o Fehefin.

Rydw i eisiau diolch i chi am y daith. Mi wnesi fwynahu yn fawr iawn ac roedd yn angrhedadwy faint o hanes anhygoel oedd 2 funud i ffwrdd o lle rydw i’n byw ym Methel!! Roedd yn hynod o ddiddorol cael gwybod oedran rhai o’r adeiladau sydd yn dal i sefyll yn gryf heddiw a’r hanes sydd yn mynd efo nhw! Hefyd roedd yn anhygoel sut effaith mae rhai adeiladau, rhannau a traddodiadau dre wedi cael ar yr ardal a ni fel pobl heddiw.

Ond, mae’n rhaid i mi gyfadda bod gen i un siom, a dyna oedd ein bod wedi rhedeg allan o amser i glywed y daith yn llawn!

Rydw i’n gobeithio eich gweld eto i glywed fwy o’ch hanesion!

Diolch unwaith eto,

Natalie Bragan

Hello Emrys, Mi wnesi fwynhau ein trip o gwmpas hen Caernarfon, doniol iawn ond hefyd ddysgais llawer o pethau am Gaernarfon. A hefyd y faith bod dachin nabod pawb sy ynna.

Tomos Parry

Catrin Hughes a Elliw Saynor- Ysgol Brynrefail

Annwyl Emrys,
Diolch yn fawr iawn am ein tywys o amgylch tref Caernarfon! Mi roeddd yn daith gwerth chweil a llawn hanesion difir, a dyn doniol i’n arwain o amgylch y dref.

Diolch yn fawr unwaith eto

Nia Griffiths

Helo Emrys!!
Diolch o galon am y daith difir a doniol o gwmpas Caernarfon. Wedi mwynhau a dysgu llawer. Diolch eto. Nia Griffiths

Steven A Williams

Helo Emrys,

S’mai co? Meddwl oni fysech yn lecio gael clwyed faint nes i fwynhau’r daith rownd dre wythnos dwythaf. Dysgais lawer am y dre doeddwn i’m yn gwybod yng nghynt a mai’n dre llawer mwy diddorol na meddyliais. Dwi’n gwybod rwan i beidio crwydro rownd Gaernarfon ar ben fy hun yn nos rhag ofn i’r ysbrydion fy nal i!

Diolch am y gwers hanesyddol a gobeithio gwela chi’n fuan am ‘pub crawl’

Steven

Lowri Wyn , Ysgol Brynrefail

Annwyl Emrys,
Diolch yn fawr am y daith hanesyddol o gwmpas tref Caernarfon! Roedd yn ddiddorol iawn clywed yr holl straeon a’r dyfnder sydd i’r tref, diolch!

Ciaran Mitchell

Annwyl Emrys,
Diolch yn fawr iawn am y daith o gwmpas yr hen dre gyda’r ysgol. Mi roedd o’n drip llawn ffeithiau a hiwmor ac yn danos i mi cyn lleiad dwi’n ei wybod am Gaernarfon.
Diolch eto,
Ciaran

Sioned Griffith

Helo Emrys,

Fy enw i yw Sioned ac rwyf yn ddisgybl yn y 6ed dosbarth yn Ysgol Brynrefail. Rwyf eisiau diolch i chi am y daith rownd Caernarfon aethom ar y 25ain o Fehefin. Fe wnes i ei fwynhau a roedd y ffeithau oedd gennych yn ddiddorol iawn – doeddwn i ddim yn ymwybodol fod yna gymaint o hanes o amgylch y dref. Yr unig siom oedd nad oeddem wedi gallu mynd ar y daith lawn oherwydd diffyg amser. Buaswn yn hoffi mynd ar y daith lawn rhyw ddiwrnod.

Diolch yn fawr,
Sioned Griffith

Hannah Duncan

Annwyl Emrys,

Fy enw i yw Hannah ac rwyf yn nisgybl yn chweched ddosbarth Ysgol Brynrefail, fe wnaethom ddod ar ‘dro dre’ dydd mercher 25ain o fehefin.
Roedd yn brofiad hwylus mynd o amgylch y Dre a clywed straeon hanesyddol gwahanol ac fe wnes i fwynhau llawer. Dysgais ffeithiau hanesyddol doeddwn erioed ‘di glywed o’r blaen ac roedd yn diddorol iawn clywed sut mae’r Dref wedi newid.
Diolch am ein tywys o gwmpas ac roedd yn bleser eich cyfarfod. Gobeithio eich gweld chi eto!
Diolch,
Hannah

Helo Emrys. Wedi mwynhau y daith wych o amgylch Caernarfon wythnos dwytha. Falch o fod wedi cael mynd gyda’r ysgol er mwyn gallu dysgu am ddiwylliant y dre yn o gystal a eich profiadau personol. Mi fyddai’n siwr o’ch awgrymu os fydd rhywun yn gofyn am daith gyda arweinydd gyda talent am ddweud ei straeon. Angen gweld ble mae’r peint gora yng Nghaernarfon rhyw ddydd hefyd!

Diolch,
Llyr Williams

Haia Emyr!

Diolch o ganol am ddangos ein dosbarth rownd Caernarfon ar yr 25 of Mehefin! Dysgais lawer o pethau ddiddorol oddi wrth yr twr, ag cefais amser gret o mynd rownd yr hen dref a dysgu am yr hen diwylliant!

Diolch unwaith eto,
Mared Williams.

Glesni Maxwell

Haia Emrys!

Diolch am y daith o amgylch Caernarfon, ac am ddangos yr hen dref i ni.

Roedd clywed hanes y Cymry yn yr hen dref ac am yr heriau gwahanol roedd yn ein gwynebu gan y Saesneg ac y Normaniaid yn ddiddorol dros ben.

Roedd yn brofiad gwych, a tro nesaf efallai mi welwn ni chi yn y Black Boy hahaha!

Diolch o galon!

Naomi Wills

diolch am y walk con

Haia Emrys
Sori mod i’n slo’n ebostio!
Isho deud cymaint ddaru fi, Sion (y student ddaru godi o’i wely yn yr AM am tro cynta gwylia ma i gael dod ar y dro) a Swyn y ferch joio y daith hwyliog. Amser wedi hedfan, diddorol dros ben. O’m rhan i, doeddwn i ddim yn saff os baswn i wedi clywed y straeon o’r blaen am fy mod wedi mynd ar dro tebyg yn ystod yr Wyl flwyddyn diwetha, ond roedd dy straeon di bron i gyd yn wahanol ac hyd yn oed os baswn i wedi eu clywed yn barod mae ‘slant’ Emrys yn eu gwneud yn dda!!
Trio cael criw at eu gilydd i gael gwneud y Daith Pubs rwan!!!
Gobeithio fod y tagiad yn well.
Diolch eto
Heulwen

Annwyl Emrys,
Diolch yn fawr iawn i chi am fore difyr iawn ddoe ac am anfon y llun! Mae wedi mynd ar facebook! Roedd y ddwy Fared wedi mwynhau’n fawr iawn iawn, a minnau hefyd wrth gwrs!
Diolch o galon i chi a chofion atoch,
Manon

Annwyl Emrys
Nodyn byr ond diffuant iawn i ddiolch yn fawr i ti am fynd a ni o amgylch y dre dydd Sadwrn ac am ranu’r holl wybodaeth gyda ni.
Piti am y glaw, ond galle bopeth dim bod yn berffaith.
Bwyd gwych (a peint da) i orffen y diwrnod yn y Black Boy.
Llawer o ddiolch
John (Geraint!!!!)

Ysgol Brynrefail Gorffennaf 1af 2015
Annwyl Emrys,
Diolch am yr taith ddiddorol hon, rydych chi wir yr yn gwybod manylion Caernarfon i gyd dydach. Mae’r taith yma yn anhygoel o dda, hyd yn oed os ydych yn cyfarwydd gyda Caernarfon, maen’t yn dysgu llawer.
Diolch eto!
Loren Katie Roberts

mi wneshi fwynau clywed am hanes Caernarfon. Roedd yr gwybodaeth yn diddorol iawn.
Gwenan Jones

Ychydig dros awr diddorol iawn yng nghwmni Emrys o gwmpas waliau’r hen dref. Llawer o ffeithiau hanesyddol a nifer iwan o storiau am ddigwyddiadau dros y canrifoedd. Byddwn yn argymell unrhyw un i fynd ar y daith a mwynhau cwmni un sydd yn adnabod y dref a’i phobol. Diolch yn fawr iawn! Kerry ac Elain o griw Ysgol Brynrefail
Comments: Mi wnes i fwynhau yn lawer iawn. Roedd hanes y dref yn ddiddorol ac mi wnes i ddysgu gymaint o bethau doeddwn i ddim yn ei wybod am Gaernarfon or blaen.
Kate
Taith 1.7.15

Gwybodaeth yn llifo allan mewn ffordd diddorol a digri, ac yn sicr nid oeddwn yn gwybod fod gan Gaernarfon gymaint o hanes.
Diolch yn fawr.
Gwenllian Williams

Annwyl Emrys,
Rwyf eisiau diolch yn fawr i chi am fynd a ni am y daith Dro Dre. Roedd y daith yn un dda iawn ac roedd y ffeithiau am hanes y Dre yn hynod o ddiddorol. Nid oeddwn yn gwybod llawer am hanes y dref cyn y daith, ond rwan rwyf wedi sylweddoli bod yno llawer iawn o hanesion a storiau i’w rannu am y dref. Er fy mod i ddim a llawer iawn o diddordeb mewn hanes, mi wnes i fwynhau’r daith yma’n fawr iawn ac mi oni’n hoffi cael clywed y hanes i gyd. Mi fuasai’r daith wedi bod yn fwy diflas os mai rhywun arall oedd yn tywys ni o amgylch y dre ac yn rhannu hanesion. Gan eich bod chi mor fywiog, doniol ac yn ddyn cyfeillgar iawn, roedd yn gwneud y daith yn llawer gwell ac yn rhoi gwen ar wynebau pob aelod o’m ysgol. Roedd clywed y hanes yn cael ei adrodd yn Gymraeg yn dda i’w glywed hefyd!
Diolch yn fawr iawn unwaith eto! Mi wnes i fwynhau’n fawr iawn!
Lowri P F Jones.

Gwers Hanes gorau erioed! Wedi mwynhau yn arw iawn! Wrth fod yn y chweched a gorfod astudio’r Fagloriaeth Cymraeg, Dro dre oedd y darn gorau o bell ffordd! Diolch yn fawr iawn!

Adam Ysgol Brynrefail

 ‘Di mwynhau taith gwmpas Gnafron ac i’r Castach i ddathlu cyhoeddi llyfr ‘Paent’ Angharad Tomos am arwisgiad 1969 @Gwylarall

“Buaswn i’n argymell i unrhywun fynd ar daith Tyd am Dro Co o gwmpas tref hynafol Caernarfon. Mae’r Tywysydd Emrys Jones yn dywysydd penigamp. Mae’n adnabod Caernarfon fel cefn ei law, a’i chymeriadau niferus i gyd. Anodd i chi neud eich ffordd o gwmpas y strydoedd heb i rywun ddod ato gan ychwanegu at yr hwyl. At hynny rowch y ffaith ei fod fel Cofi dre’ ar hyd ei oes yn gwybod hanes ei dref enedigol ar hyd y canrifoedd yn drylwyr. Mae ganddo lawnder o straeon bachog a difyr a hynod ddiddorol. Yr wyf wedi cael y profiad o fod ar y daith ac wedi mwynhau . Mae Emrys yn ei elfen yn dangos y muriau y pyrth a’r hen adeiladau nodedig. Ac os byddwch chi’n ffodus mi aiff â chi i fyny at hen sylfeini Segontium. Fydd ei esboniadau o hen hanes y gaer Rhufeinig yn aros efo chi am amser hir. Mae’r holl brofiad yn hollol werth chweil”
Eilian Williams, Caergybi
Awst 2015

 

Comments: Diolch yn fawr iawn am fy nhywys o gwmpas Dre’r Cofi wythnos ddiwethaf. Roedd yn daith hynod o ddifyr ac yn llawn ffeithiau diddorol am y dref, hanes Cymru a chymeriadau lleol. Buaswn yn argymell pawb sy’n ymweld a’r dre i fynd ar un o’ch teithiau. Agorwyd fy llygaid i’r dref, a diolch am eich gwaith caled i ddiogelu ac adfer hen drysorau adeiladol y dref hynod hanesyddol hon.
Yn casglu enwau ar gyfer y daith dafarn yn barod!
Gaynor Jones
Awst 2015

Bore da Emrys

Ia, taith hyfryd a diddorol iawn, edrych ymlaen i’r nesa, ac ar bob cyfri cytuno i gysylltu’n wefanau.

Cofion
Idwal
Medi 2105

Jest nodyn bach i ddeud diolch o galon am eich cwmni neithiwr-pawb wirioneddol wedi mwynhau!!

Fyddwn ni mewn cysylltiad yn siwr ar gyfer tymor 2016-17 i drefnu taith wahanol.

Gobeithio eich gweld o gwmpas y ‘Dre ‘cw, a mwy na thebyg welwn ni Mari yn Ysgol Llandygai ar ddiwrnod y llyfr!

Diolch eto,
Nia x
Gwawr Rhostryfan

Annwyl Emrys,

Diolch yn fawr i ti am brynhawn difyr ddoe. Roedd pawb wedi mwynhau’n arw ac yn werthfawrogol o’r cyfle i ddod i adnabod tref Caernarfon.
Mae’n siŵr y byddaf yn cysylltu eto yn y dyfodol i drefnu taith o gwmpas y dre.
Hwyl tan hynny,
Pegi
Rheolwr Addysg Canolfan Nant Gwrtheyrn                                             
Diddorol iawn. Roedd yr hanes yn wych. Gwnaeth Emrys yr hanes yn fyw. Mwynheuon ni’n fawr er gwaetha’r gwynt. Rydyn ni’n argymell y daith i bob un sy’n dysgu Cymraeg.

Diolch yn fawr.
J Dysgwyr Sylfaen Nant Gwrtheyrn Medi 2015

Ysgol Sur Hugh Owen – Hydref 2016

Annwyl Emrys

Diolch yn fawr am dywys dosbarth o Gofis Dre ar hyd strydoedd Caernarfon yn haul godidog mis Hydref bore ‘ma. Cawsom wledd i’r llygad ac i’r glust. Roedd cymaint i’w ddysgu am ein tref ni – y dref o dan y dref a’r dref uwchben y dref. Llwyddoch ddal ein diddordeb a’n gadael yn awchu am fwy o straeon gyda’ch dawn dweud arbennig. Segontiwm amdani tro nesaf!
ON – Daethom i’r casgliad eich bod wir yn adnabod PAWB sy’n byw yn Dre!

Cofion,

Mererid Llwyd a Blwyddyn 11 YSHO

Diolch Emrys am ddod â’r dref gaerog yn fyw mewn modd mor gynnes a brwdfrydig ar ddiwrnod oer o gaeaf. Dysgais sawl peth newydd felly marciau llawn am wasanaeth addas i’r rhai sydd heb lawer o wybodaeth ymlaen llaw yn ogystal ag i bobl sy’n meddwl eu bod nhw’n gwybod. Fel Cofi balch, mae Emrys yn parchu ei etifeddiaeth a phobl Dre felly mae ei hiwmor doniol yn dod fel un o’u plith. Pan fyddaf yn mynd ar wyliau byddaf o hyd yn chwilio am wasanaeth tywys o ansawdd i wella’r profiad felly mae’n braf iawn gallu adrodd fod gan Gaernarfon ddarpariaeth anrhydeddus.
Ardderchog. Anwen Tachwedd 2015

Llawer iawn o ddiolch iti am ddiwrnod ffantastig ddoe. Pawb wedi mwynhau’n fawr iawn. Da iawn ti am dy hol waith fel bod pobl eraill yn gallu mwynhau!!!!!!!!!!

Wnai ofyn i Thomas am y ffotos. Hefyd – wnaeth Alan sylwi bo dal problem efo’r comments page… wnai drio sortio hwnna eto.

Diolch eto am bob dim
Huw
Tachwedd 25 – 2015

Gair byr i ddiolch yn fawr iawn i ti am neithiwr.
Noson wych yn dy gwmni a phawb wedi mwynhau
Cofion
Paul

Diolch yn fawr am daith difyr dros ben. Straeon a hanesion gyda ffraethineb unigryw Emrys . Er fy mod i a’m gwraig wedi byw yng Nghaernarfon, roedd cymaint o’r wybodaeth yn ddiethr i mi, ac hefyd rhai nifer o’m damcaniaethau wedi’u gywiro.

Diolch i ti Emrys am hyn.

Trefor a Carolyn

Diolch yn fawr Emrys am y daith heno.
Pawb wedi mwynhau a noson braf iawn, a hwyliog.

Pawb wedi mwynhau y taith ar Hiwmor y Cofi neithiwr
Diolch yn fawr Emrys
Janice a Mari cyfnither

Ysgol Gynradd Llanrug Mai 16ed a 17ed

Annwyl Mr Emrys Llewelyn Jones,

Diolch yn fawr iawn. Roedd y daith yn ddifyr ac yn ansbaradigaethus. Fy hoff beth am y daith oedd clywed am yr ysbrydion yng Nghaernarfon. Mwynhais y daith yn fawr iawn. Diolch.
Alaw Swyn o Ysgol Gynradd Llanrug

Annwyl Mr Emrys Llewelyn Jones,

Rydw i wedi mwynhau taith efo Mr Emrys Llewelyn yn fawr iawn. Roedd o’n egluro llawer o wybodaeth am Gaernarfon. Gwelais lawer o bethau newydd. Diolch yn fawr iawn am y trip i Gaernarfon. Rydw wedi mwynhau yn fawr iawn.
Cadi Owen o Ysgol Gynradd Llanrug

Diolch am y daith o amgylch Caernarfon roedd yn hwyl. Roedd y daith yn ddiddorol iawn ac roedd yn hwyl. Fy hoff beth i ar y daith oedd y cae Rhufeiniad sef y Segontium.
Guto Parry o Ysgol Gynradd Llanrug

Diolch yn fawr iawn am ddangos ni o gwmpas Caernarfon. Doeddwn i ddim yn gwybod lot o wybodaeth tan i chi ddweud wrthom. Rydw i yn gwybod llwythi o gwybodaeth ar ôl i chi ddweud y pethau i gyd. Rydw i wedi cael hwyl gyda chi ar y trip. Dysgais i lawer o bethau am y Rhufeiniaid . Rydw i wir wedi mwynhau’r trip heddiw a diolch un waith eto Emrys .
Cadi Jones o Ysgol Gynradd Llanrug

Annwyl Mr Emrys Llewelyn,

Diolch yn fawr iawn am y trip yng Nghaernarfon, mi wnes I ei wir fwynhau. Doeddwn i ddim yn gwybod llawer am y dre tan i chi lenwi fy mhen gyda gwybodaeth di-ri ac adrodd hanesion am Segontiwm, Yr Castell, Y Maes ac yr hen dref. Roedd rhai o’ch storiau yn ddoniol a rhai o’ch storiau yn ddiddorol sydd yn gwneud trip Ysgol yn wych. Roedd y Segontiwm yn andros o ddiddorol ond mi wnes i fwynhau yr hen dref yn fwy oherwydd y jocs gwych a’r hanesion ddiddorol.(Dwi ddim yn dweud bod yr hanesion yn Segontium yn warthus, roedd yr hanesion yn dda hefyd!) Roedd yn llawer gwell na ysgrifennu tudalenau a thudalenau yn yr ysgol!

Gobeithio’r gorau i chi yn y dyfodol,

Oddi wrth
Gwern Jones Ysgol Gynradd Llanrug

Annwyl Mr Emrys Llewelyn,

Diolch yn fawr iawn Emrys, am y trip yng Nghaernarfon. Roeddwn i yn hoffi hanesion am y dref. Roedd y trip yn ddiddorol ac weithiau yn ddoniol. Cefais amser difyr yn cerdded rownd y dref a gweld y sgwennu ar y llechen. Roeddwn i’n meddwl bod y Segontium yn wych hefo‘r giatiau a’r waliau hynafol.
Isabelle Shaw o Ysgol Gynradd Llanrug

Annwyl Emrys,

Wedi mwynhau y daith “Côd dy ben co” rownd Dre yn fawr. Mae’r adeiladau mor hardd a chawsom wybodaeth am lawer o bethau difyr. Dim ond gobeithio y byddwn yn eu cofio pan ddaw’r cwis nesaf!
Tydi’n biti nad yw Cyngor Gwynedd yn gwario dipyn ar llnau y lle a rhoi paent i berchnogion rhai adeiladau sy’n dirywio.
Diolch yn fawr am orig ddifyr.
Magi a Hywel
Mai 2016

Diolch o galon Emrys ar ran clwb Gwawr Y Gors Goch, mi wnaethom fwynhau y daith a’r sgwrs yn fawr iawn. Fe gaethom llond trol o chwerthin a gwybodaeth anhygoel a diddorol.
Diolch
x
Eira
Mehefin 2017

Helo o Wrecsam ,

Dyma anfon gair o’r diwedd atat ar ran y criw i ddiolch ar ol joio n fawr mynd am dro efo chdi rownd Dre! Roedd pawb wedi gwir mwynhau. Dyma chydig o lunia o’r daith.
Gobeithio nad wyt yn fy ngweld yn ddigywilydd yn gofyn ffafr. Dwi yn un o griw o Gymry Wrecsam sydd yn casglu arian tuag at Ty’r Eos yr Hosbis leol ers blynyddoedd. Da ni ar y funud yn trefnu Ocsiwn Addewidion ar gyfer mis Medi. A fuaset yn fodlon cynnig taith ar ei gyfer o gwbl?
Hwyl gyda gweddill yr Haf!
Cofion,
Einir

Gair byr i ddiolch o galon am y daith rownd y Dre heddiw – diddorol ac addysgiadol dros ben, ac yn llawn hiwmor hefyd!

Wedi mwynhau bob munud!

Walter a Menai Williams
Gorffennaf 27, 2016

Noson bach hyfryd efo’r criw Siop Iard gael taith bach o gwmpas Caernarfon neithiwr
Diolch am yr awyrgylch dda neithiwr am hanesion arswydus Emrys Llewelyn!

Ann Catrin Evans
Awst 2016

Diolch yn fawr am daith hynod ddiddorol ddoe. Gwerth chweil. Gobeithio y cawn gyfle i gyfarfod eto.

Hwyl fawr,

Ned a Heulwen Harris. Hydref 2016

Roedd noson dda iawn iawn neithiwr Emrys. Diolch diolch i ti for all your hard work. Great success!
Diolch o galon i Emrys am noson dda eto neithiwr.

Hwyl
Averill a Rhiannon
Cymdeithas Ddinesig Caernarfon
Rhagfyr 2016

Noswaith dda Emrys,

Dyma sylw i’r dudalen ar y we. Fe ysgrifenna i rywbeth i Trip Advisor yn y man. Diolch yn fawr am daith wych- mae Mike yn dal i chwerthin am y jôc am y Cwîn!!!

Diolch Emrys am ein tywys o gwmpas hen dre Caernarfon gan gyflwyno toreth o ffeithiau hanesyddol diddorol a straeon hynod ddifyr. Taith benigamp! Joion ni ma’s draw.
Nia a Mike, Caerdydd
Ionawr 2017

Diolch o galon Emrys ar ran clwb Gwawr Y Gors Goch, mi wnaethom fwynhau y daith a’r sgwrs yn fawr iawn. Fe gaethom llond trol o chwerthin a gwybodaeth anhygoel a diddorol.

Diolch x

Margaret
clwb Gwawr Y Gors Goch

Annwyl Emrys

Gair bach i ddiolch i chi am ein tywys o amgylch Caernarfon bore Mawrth a’n diddanu gyda gwledd o hanes a straeon. Wedi mwynhau yn arw ac wedi dysgu lot fawr. Mae rhywun yn cymryd pethau mor ganiataol wrth eu gweld pob dydd, ac yn pasio heibio heb sylwi ar yr holl drysorau sydd gennym ar ein stepan drws. Diolch am roi agoriad llygaid i ni.

Gobeithio y cewch lwyddiant efo ceisio dod â “Chwedlau Pen Deitsh” gan William Owen yn ôl i brint – byddem yn un o’r rhai cynta’ i fynd i’w brynu – wedi rhoi benthyg ein copi ni i rhywun ers llawer dydd ond heb ei gael yn ôl. Edrych ymlaen rwan i gael mwynhad wrth ddarllen eich llyfr “Stagio Dre”!

Unwaith eto, diolch yn fawr

Cofion
Alan a Lynn

Haia Emrys,
Diolch am y daith hynod o ddiddorol bore ‘ma. Gawn ni weld faint fydda i’n gofio ymhen blwyddyn! Ond wedyn medra i jyst fynd ar daith arall efo chdi, yn medra 😉
Diolch yn fawr, a chofion atat ti a Mari!
Marika

Bore da Emrys,

Diolch i chi am daith mor hwyliog! Mi ddysgais lawer fy hun ac roedd y criw wedi mwynhau eu hymweliad â Chaernarfon yn arw.

Dim ond dau lun sydd wedi eu hatodi yn yr e-bost, yr un o sut y byddai’r dref wedi bod yn 1300 a’r un o Blas Mawr. Ydy’r ddau arall gennych chi? Mi fedraf eu hanfon ymlaen i’r criw ar e-bost wedyn, a’u hatgoffa i adael sylwadau am y daith ddoe ar eich gwefan!

Diolch,

Mared
Canolfan Nant Gwytheyrn
Tachwedd 2017

Emrys –

Diolch o galon i ti am y daith gawson ni ddoe o gwmpas Dre!

Pawb wedi mwynhau ac wedi dysgu llawer am haness tre roeddan ni’n MEDDWL ein bod yn ei nhabod yn o dda! Taith wych, llawn gwybodaeth, ffeithiau difyr a hiwmor iach.

Diolch eto!

Gareth Lewis ar ran Y Felinexiles