Dro Dref

Taith Newydd yn Gymraeg!

Ty’d am Dro Romans Co. Holwch Emrys am fanylion llawn! (Gwelwch ‘Cysylltu/Bwcio’...

Emrys with a group of visitors from Belgium, Italy and Spain.
Dro Dref

Croeso i bawb

Emrys gyda grwp o dramorwyr o’r Eidal, Sbaen a Gwlad Belg....

Dro Dref

Tyd am Dro Eto Co

Taith yw hon sy’n sôn am y porthladd, y capteiniaid ac ambell stori am ferchaid y stryd!...

Dro Dref

Ty’d am Dro Co

Taith o amgylch yr hen dre gaerog gan gychwyn ar y Maes. Sôn am adeiladau, phobol a hanes. I fewn...Mae dewis o dair gwahanol taith gerdded i’w cael yn Gymraeg.


i) 'TYD AM DRO CO'
- Cychwyn wrth ymyl Lloyd George ar y Maes - Taith tua awr a hanner o amgylch yr hen dre gaerog. Sôn am adeiladau, pobol a hanes. Tu mewn a thu allan ac i fyny walia'r dre. Dalier sylw:- mae'r daith yn cynnwys cerdded ar ran fer o waliau’r hen dref.

ii) 'TYD AM DRO ETO CO'
- Cychwyn wrth ymyl Amgueddfa'r Môr, Doc Victoria - Taith tua awr a hanner yn sôn am y porthladd, y capteiniaid ac ambell stori am ferchaid y stryd!

iii) ‘MA NHW, ME FI’
- 5 Cofi, 3 tŷ potas a stori ym mhob tafarn - tua 2 awr (dibynu ar faint o lysh mae pobol yn ei yfed!) anaddas i blant a phobol parchus! h.y. ni fydd plant yn cael dod ar y daith yma. Addas iawn i nosweithiau stag neu partis penblwydd! £10.00 y pen

HEFYD! - TY'D AM DRO ROMANS COVIS
- Taith o`r Maes i Segontium ac ymweld a`r gaer yna i weld safle`r Mithreium, Eglwys Llanbeblig ac i lawr i Henwalia - £10.00 y pen

Cofiwch bod rhaid bwcio ymlaen llaw a threfnu pa ddiwrnod ac amser. Mae'r botwm "Bwcio/Cysylltu" ar ben y dudalen yma.

Cost y Teithiau

Oedolion: £10.00
Plant o dan 17: £3.00
Plant o dan 8 – am ddim

Rhaid i blant bod yng ngwmni oedolyn.
Cofiwch holi os yw'r daith yn addas i'ch grwp chi.

Bydd gostyngiad i £7.50 y pen i grwpiau o dros 20

Yr ydym yn cadw'r hawl i ohirio teithiau oherwydd tywydd gwael / diffyg niferoedd. Rhaid bwcio ymlaen llaw, ond os yw’n bosib, gallwn ystyried cadw lle ar y diwrnod.

Tre Caernarfon

Mae Caernarfon yn dref frenhinol, gyda’i chastell trawiadol mewn safle amlwg. Tref borthladd yw hi, a’i chymuned o tua 9,611 â thros 80% ohonynt yn Gymraeg eu mamiaith.
Felly clywir yr iaith Geltaidd hon ar y strydoedd, yn y caffis a’r tafarndai, yn ogystal âg yn y siopau a’r tai bwyta. Lleolir y dref ar briffordd yr A487, ar odrau ddwyreiniol Afon Menai a chyferbyn ag Ynys Môn. Mae dinas Bangor 8.6 millltir i’r dwyrain (13.8 km), tra bod mynyddoedd Eryri yn amgylchynu Caernarfon i’r de. Mae Caernarvon a Carnarvon yn ffurfiau Saesneg ar enw’r dref, ond Caernarfon yw’r ffordd gywir o’i sillafu.

Ni all llawer o drefi Prydain honi bod pobol wedi byw ynddynt yn ddi dorr ers cyn oes y Rhufeinwyr, ond gall Caernarfon frolio hynny!


Emrys Llewelyn gan Ieuan Lewis
Emrys Llewelyn by Ieuan Lewis

Teithiau newydd

-- Dro Romans Co
-- Côd dy Ben Co
-- IdishiCo
Holwch Emrys am fanylion llawn!

Emrys ar y Radio

Roedd Emrys yn weatai Beti George ar 'Beti a'i Phobol'. Mae recordiad i'w glywed yma.

Posteri Drysa'r Dre

Posteri ar werth gan Emrys neu o'r Bachgen Du, Na Nog, Caffi Maes, Roberts & Ashley, Pendist. Pris: £15.00. Drysa Dre wedi ei fframio ar gael hefyd am £45.00Ganwyd a magwyd Y Dyn bach Blewog yng Nghaernarfon – Mae popeth sydd gan Emrys Llewelyn y Cofi i ddweud am ei dref enedigol yn werth ei glywed!

Dros y blynyddoedd mae Emrys Llewelyn wedi tywys llawer o deithiau o amgylch y dref - yn Gymraeg a Saesneg - ar gyfer ffrindiau, cymdeithasau lleol a thwristiaid.


Mae o hefyd wedi ymddangos ar y teledu a'r radio yn siarad am hanes hynod y Cofis (Pobl Caernarfon) a'i deithiau. 


Mae teithiau Emrys Llewelyn yn rhan boblogaidd o raglen ‘Gŵyl Arall' ers 2009, ac Emrys oedd un o drefnwyr 10fed Gŵyl Rygbi’r Hen Hogia a gynhaliwyd yng Nghaernarfon ym mis Mehefin 2010.

Gellir trefnu teithiau am 10.00p.m.

Cyfarfod wrth gerflun Lloyd George ar Y Maes, ger y Castell. Rhaid bwcio ymlaen llaw a nodi pa amser.

Tro fydd hon drwy strydoedd hen dref y Cofis yng nghwmni Emrys Llewleyn.Dylsai esgidiau addas gael eu gwisgo ar y teithiau

I sicrhau lle gweler y botwm 'Cysylltu/Bwcio' uchod.

Lle i aros:

Edrychwch ar wefan: Caernarfon.com am lefydd i aros yn y dref a’r ardalodd cyfagos: